Pasientrettighetsloven m.m.

Ot.prp. nr. 63 (2002-2003), Innst. O. nr. 23 (2003-2004), beslutning. O. nr. 23 (2003-2004)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helsedepartementet Saka er behandla i sosialkomiteen Tilråding levert 20.11.2003 Innst. O. nr. 23 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.11.2003

   Behandla i Odelstinget: 02.12.2003

   Behandla i Lagtinget: 09.12.2003