Folketrygdloven

Ot.prp. nr. 57 (2003-2004), Innst. O. nr. 80 (2003-2004), beslutning. O. nr. 86 (2003-2004)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Sosialdepartementet Saka er behandla i sosialkomiteen Tilråding levert 27.05.2004 Innst. O. nr. 80 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.05.2004

   Behandla i Odelstinget: 03.06.2004

   Behandla i Lagtinget: 10.06.2004