Lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) m.v.

Ot.prp. nr. 70 (2003-2004), Innst. O. nr. 8 (2004-2005), beslutning. O. nr. 12 (2004-2005)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 09.11.2004 Innst. O. nr. 8 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.11.2004

   Behandla i Odelstinget: 23.11.2004

   Behandla i Lagtinget: 02.12.2004