Lov om endringer i forsikringsvirksomhetsloven m.m. (livsforsikringsvirksomhet)

Ot.prp. nr. 74 (2003-2004), Innst. O. nr. 4 (2004-2005), beslutning. O. nr. 5 (2004-2005)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 21.10.2004 Innst. O. nr. 4 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.10.2004

   Behandla i Odelstinget: 28.10.2004

   Behandla i Lagtinget: 26.11.2004