Lov om endringar i lov 13. juni 1997 nr. 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting

Ot.prp. nr. 81 (2003-2004), Innst. O. nr. 13 (2004-2005), beslutning. O. nr. 7 (2004-2005)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kultur- og kirkedepartementet Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Tilråding levert 16.11.2004 Innst. O. nr. 13 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.11.2004

   Behandla i Odelstinget: 18.11.2004

   Behandla i Lagtinget: 26.11.2004