Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 37/2004 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2002/91/EF om energieffektivitet i bygningar

St.prp. nr. 79 (2003-2004), Innst. S. nr. 45 (2004-2005)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Tilråding levert 24.11.2004 Innst. S. nr. 45 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 24.11.2004

   Behandla i Stortinget: 30.11.2004