Lov om endringer i lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven)

Ot.prp. nr. 36 (2004-2005), Innst. O. nr. 58 (2004-2005), beslutning. O. nr. 50 (2004-2005)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Barne- og familiedepartementet Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Tilråding levert 17.02.2005 Innst. O. nr. 58 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.02.2005

   Behandla i Odelstinget: 17.03.2005

   Behandla i Lagtinget: 12.04.2005