Lov om endringer i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning) m.m.

Ot.prp. nr. 8 (2004-2005), Innst. O. nr. 41 (2004-2005), beslutning. O. nr. 27 (2004-2005)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for sosialkomiteen til uttalelse Tilråding levert 09.12.2004 Innst. O. nr. 41 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.12.2004

   Behandla i Odelstinget: 13.12.2004

   Behandla i Lagtinget: 17.12.2004