Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 791/2004/EF av 21. april 2004 om eit fellesskapshandlingsprogram for å fremje organ som er aktive på europeisk plan på området utdanning og opplæring, og for å støtte særlege tiltak på dei same området (programmet for utdanningsorganisasjonar)

St.prp. nr. 8 (2004-2005), Innst. S. nr. 50 (2004-2005)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Tilråding levert 25.11.2004 Innst. S. nr. 50 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.11.2004

   Behandla i Stortinget: 30.11.2004