Lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven)

Ot.prp. nr. 13 (2004-2005), Innst. O. nr. 33 (2004-2005), beslutning. O. nr. 25 (2004-2005)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Miljøverndepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 02.12.2004 Innst. O. nr. 33 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.12.2004

   Behandla i Odelstinget: 08.12.2004

   Behandla i Lagtinget: 14.12.2004