Omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap m.m.

(Budsjett-innst. S. nr. 13 (2004-2005), jf. St.prp. nr.1(2004-2005), St.prp. nr. 1.Tillegg nr. 6 (2004-2005))

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Fiskeri- og kystdepartementet Saka er behandla i samferdselskomiteen Forslag fra (SP) Tilråding levert 30.11.2004 Budsjett-innst. S. nr. 13 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.11.2004

   Behandla i Stortinget: 07.12.2004