Lov om endringar i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)

Ot.prp. nr. 59 (2004-2005), Innst. O. nr. 87 (2004-2005), beslutning. O. nr. 90 (2004-2005)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Forsvarsdepartementet Saka er behandla i forsvarskomiteen Tilråding levert 18.05.2005 Innst. O. nr. 87 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 18.05.2005

   Behandla i Odelstinget: 02.06.2005

   Behandla i Lagtinget: 08.06.2005