Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv.

Ot.prp. nr. 52 (2004-2005), Innst. O. nr. 122 (2004-2005), beslutning. O. nr. 105 (2004-2005)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kommunal- og regionaldepartementet Saka er behandla i kommunalkomiteen Tilråding levert 06.06.2005 Innst. O. nr. 122 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2005

   Behandla i Odelstinget: 09.06.2005

   Behandla i Lagtinget: 14.06.2005