Lov om endringer i åndsverkloven m.m.

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Kultur- og kirkedepartementet Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Tilråding levert 30.05.2005 Innst. O. nr. 103 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.05.2005

   Behandla i Odelstinget: 04.06.2005

   Behandla i Lagtinget: 08.06.2005