Lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 81om elektronisk signatur og andre lover

Ot.prp. nr. 74 (2004-2005), Innst. O. nr. 85 (2004-2005), beslutning. O. nr. 87 (2004-2005)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Nærings- og handelsdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 12.05.2005 Innst. O. nr. 85 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.05.2005

   Behandla i Odelstinget: 24.05.2005

   Behandla i Lagtinget: 08.06.2005