Bevilgninger på statsbudsjettet for 2005

St.prp. nr. 1 (2004-2005) Del III, kap. 6, kraftkontrakter, Innst. S. nr. 213 (2004-2005)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 26.05.2005 Innst. S. nr. 213 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.05.2005

   Behandla i Stortinget: 31.05.2005