Lov om endring i passloven (elektronisk lagring av biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto i pass m.m.)

Ot.prp. nr. 86 (2004-2005), Innst. O. nr. 119 (2004-2005), beslutning. O. nr. 116 (2004-2005)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 06.06.2005 Innst. O. nr. 119 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2005

   Behandla i Odelstinget: 13.06.2005

   Behandla i Lagtinget: 17.06.2005