Lov om statens pensjonsfond

Ot.prp. nr. 2 (2005-2006), Innst. O. nr. 14 (2005-2006), beslutning. O. nr. 20 (2005-2006)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 08.12.2005 Innst. O. nr. 14 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Odelstinget har mot Fremskrittspartiets stemmer vedtatt lov om Statens pensjonsfond. Statens pensjonsfond etableres med utgangspunkt i Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet. Det legges opp til at virksomheten i de to fondene videreføres som i dag innenfor den nye overbygningen. De to delene av Pensjonsfondet foreslås å hete henholdsvis «Statens pensjonsfond – Utland» og «Statens pensjonsfond – Norge». Det legges opp til at den finansielle sparingen som har funnet sted i Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet, videreføres ved etableringen av Statens pensjonsfond. I tråd med dette knyttes handlingsregelen for bruken av oljeinntekter til utenlandsdelen av Statens pensjonsfond, samtidig som avkastningen av Statens pensjonsfond – Norge løpende legges til denne delen av fondet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.12.2005

   Behandla i Odelstinget: 15.12.2005

   Behandla i Lagtinget: 20.12.2005