Kredittmeldinga for 1995. Om Noregs Bank, Kredittilsynet, Statens Banksikringsfond, Statens Bankinvesteringsfond, Oslo Børs og Verdipapirsentralen si verksemd i 1995

St.meld. nr. 8 (1996-97), Innst. S. nr. 113 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 04.02.1997 Innst. S. nr. 113 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.02.1997

   Behandla i Stortinget: 11.02.1997