Samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (rådsforordning (EF) nr. 871/2004 og rådsbeslutning 2005/211/JIS om innføring av visse nye funksjoner i Schengen informasjonssystem, herunder i kampen mot terrorisme)

St.prp. nr. 31 (2005-2006), Innst. S. nr. 104 (2005-2006)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Tilråding levert 07.03.2006 Innst. S. nr. 104 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har samtykket i godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (rådsforordnig (EF) nr. 871/2004 og rådsbeslutning 2005/211/JIS om innføring av visse nye funksjoner i Schengen informasjonssystem, herunder kampen mot terrorisme.) I ot. prp. nr 35 (2005-2006) foreslås endringer i lov om Schengen informasjonssystem for å gjennomføre innholdet i forordningen og beslutningen i norsk rett.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.03.2006

   Behandla i Stortinget: 16.03.2006