Lov om endringer i folketrygdloven og pasientrettighetsloven (regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut)

Ot.prp. nr. 28 (2005-2006), Innst. O. nr. 15 (2005-2006), beslutning. O. nr. 22 (2005-2006)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 08.12.2005 Innst. O. nr. 15 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Odelstinget har enstemmig vedtatt endringer i folketrygdloven og pasientrettighetsloven. Endringene innebærer at det ikke lenger skal være nødvendig med henvisning fra lege for å få trygderefusjon ved behandling hos kiropraktor og manuellterapeut som har driftsavtale med kommunen. Alle kiropraktorer og manuellterapeuter vil også kunne henvise til legespesialist og fysioterapi og sykmelde inntil 8 uker. Loven skal gjelde fra den tid Kongen bestemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.12.2005

   Behandla i Odelstinget: 15.12.2005

   Behandla i Lagtinget: 20.12.2005