Lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 26.10.2006 Innst. O. nr. 6 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Odelstinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven når det gjelder varsling. Endringen er en oppfølging av Stortingets forutsetninger da den nye Grunnloven § 100 om ytringsfrihet ble vedtatt i 2004 og da bestemmelsen om vern av varslere i arbeidsmiljøloven § 2-4 ble vedtatt i 2005. De nye regler om varsling skal bidra til å styrke den reelle ytringsfriheten i ansettelsesforhold, samt fremme åpenhet og bidra til bedre ytringsklima i den enkelte virksomhet. Varslingen skal skje på en forsvarlig måte. Loven trer i kraft når Kongen bestemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.10.2006

   Behandla i Odelstinget: 16.11.2006

   Behandla i Lagtinget: 23.11.2006