Lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 09.06.2006 Innst. O. nr. 65 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Odelstinget har med varierende flertall vedtatt endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv. Det er bl.a. vedtatt følgende: - Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende mv. - Lik behandling av utbytte og gevinst i skjermingsmetoden for deltakerliknet selskap. - Et avgrenset skattefritak for fri kost for sokkelarbeidere. - Skattefritak for hyretillegg for sjøfolk mv. - Økning av reindriftsfradraget. - Skattefritak for Verdipapirforetakenes sikringsfond. - Offentlige oppgavegiverer pålegges å bruke elektronisk meldeform ved levering av oppgaver til folkeregisteret. - Visse tilleggsytelser skal omfattes av merverdiavgiftsplikten for overnattingstjenester - Endring av merverdiavgiftsloven vedrørende bl.a romutleie og utleie av fritidseiendommer. - Unntak fra merverdiavgiftsplikt ved interne transaksjoner i frivillige organisasjoner. - Virkeområdet for eiendomsskatteloven utvides til å gjelde hele kommunen og ikke bare områder som er utbygde på byvis.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.06.2006

   Behandla i Odelstinget: 13.06.2006

   Behandla i Lagtinget: 16.06.2006