Lov om endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven m.v.

Ot.prp. nr. 65 (2005-2006), Innst. O. nr. 66 (2005-2006), beslutning. O. nr. 69 (2005-2006)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 01.06.2006 Innst. O. nr. 66 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Odelstinget har vedtatt endringer i lov om psykisk helsevern og lov om pasientrettigheter. Et hovedformål med endringene er å styrke ivaretakelsen av pasientrettighetene i det psykiske helsevernet. For øvrig innebærer endringene presiseringer, forenklinger og harmoniseringer av gjeldende rett. Samtlige partier står bak de aller fleste endringene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 01.06.2006

   Behandla i Odelstinget: 08.06.2006

   Behandla i Lagtinget: 13.06.2006