Arbeid, velferd og inkludering

St.meld. nr. 9 (2006-2007), Innst. S. nr. 148 (2006-2007)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 14.03.2007 Innst. S. nr. 148 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget vedtok med et bredt flertall Regjeringens forslag vedrørende arbeid, velferd og inkludering. Hovedgrepene er: - Stønadssystemet forenkles. Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførepensjon slås sammen til én midlertidig inntektssikring. - Tiltakspakken åpnes for alle brukere av NAV-kontoret, tilpasset den enkeltes behov for en skreddersydd individuell plan. - Varig lønnstilskudd innføres for personer som ellers ville vært henvist til uførepensjon. - Langtids sosialhjelpsmottakere skal få samme mulighet til kvalifisering og stønad som de med rettigheter i trygden gjennom det nye kvalifiseringsprogrammet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.03.2007

   Behandla i Stortinget: 20.03.2007