Vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

St.prp. nr. 32 (2006-2007), Innst. S. nr. 183 (2006-2007)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Miljøverndepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 26.04.2007 Innst. S. nr. 183 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag om å opprette 15 nye nasjonale laksevassdrag og 8 nye nasjonale laksefjorder. Ordningen vil etter dette bestå av 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder, som er tilsvarende om lag tre fjerdedeler av Norges samlede villaksressurser. Stortinget har i tillegg vedtatt et nytt beskyttelsesregime for nasjonale laksefjorder.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.04.2007

   Behandla i Stortinget: 15.05.2007