Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

... og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring

St.meld. nr. 16 (2006-2007), Innst. S. nr. 164 (2006-2007)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 29.03.2007 Innst. S. nr. 164 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøfta og i hovudsak gått inn for Regjeringa sine forslag til tiltak for å motverke sosial ulikheit gjennom ein tidleg innsats for livslang læring. Tiltaka gjeld m.a. språkstimulering av barn i og utanfor barnehagane, prioritering av støttetiltak på eit tidleg tidspunkt i barneskolen når behov blir avdekka og omorganisering av rådgjevingstenesta i grunnskolen for å få gode utdanningsval og mindre fråfall i vidaregåande skole.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.03.2007

   Behandla i Stortinget: 16.04.2007