Lov om endringer i domstolloven og straffeprosessloven m.m.

Ot.prp. nr. 25 (1994-95), Innst. O. nr. 35 (1994-95), beslutning. O. nr. 43 (1994-95)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 09.03.1995 Innst. O. nr. 35 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.03.1995

   Behandla i Odelstinget: 23.03.1995

   Behandla i Lagtinget: 06.04.1995