Helseforskningsloven

Ot.prp. nr. 74 (2006-2007), Innst. O. nr. 55 (2007-2008), beslutning. O. nr. 83 (2007-2008)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 20.05.2008 Innst. O. nr. 55 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Odelstinget har vedtatt en ny lov som regulerer medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale og helseopplysninger. Loven er i hovedsak vedtatt med tilslutning fra samtlige partier, men Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre hadde på enkelte punkt alternative forslag. Disse partiene og Fremskrittspartiet stemte også mot en lovbestemmelse som sier at departementet gjennom forskrift i særskilte tilfeller kan gi barn mellom 12 og 16 år rett til selv å samtykke til å delta i forskningsprosjekter.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.05.2008

   Behandla i Odelstinget: 27.05.2008

   Behandla i Lagtinget: 05.06.2008