Endra løyvingsvedtak m.v. for 1995 for Vegformål og Jernbaneformål

St.prp. nr. 42 (1994-95), Innst. S. nr. 207 (1994-95)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i samferdselskomiteen Tilråding levert 08.06.1995 Innst. S. nr. 207 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.06.1995

   Behandla i Stortinget: 15.06.1995