Endr. i utlendingsloven, adgang til å sette utlendinger som truer rikets sikkerhet i lukket forvaring

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå Jan Arild Ellingsen, Per-Willy Amundsen, Siv Jensen Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 14.03.2008 Innst. O. nr. 41 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Odelstingets flertall, alle partiene med unntak av Fremskrittspartiet, bifalt ikke representantlovforslaget. Det ble blant annet vist til at det i Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) om ny utlendingslov foreslås å innføre begrensninger i bosted og meldeplikt for personer som er en trussel mot rikets sikkerhet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.03.2008

   Behandla i Odelstinget: 08.04.2008