Pasientrettighetsloven

Ot.prp. nr. 23 (2007-2008), Innst. O. nr. 49 (2007-2008), beslutning. O. nr. 79 (2007-2008)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 29.04.2008 Innst. O. nr. 49 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i pasientrettighetsloven og psykisk helsevernloven som innebærer at pasientombudsordningen utvideles til å gjelde kommunale helse- og sosialtjenester

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.04.2008

   Behandla i Odelstinget: 08.05.2008

   Behandla i Lagtinget: 20.05.2008