Vern av voldsoffre

St.prp. nr. 34 (2007-2008), Innst. S. nr. 195 (2007-2008)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 22.04.2008 Innst. S. nr. 195 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Et enstemmig Storting støtter innlemmelse i EØS-avtalen av EU-handlingsprogrammet for å forebygge og bekjempe vold mot barn, ungdom og kvinner og for å verne voldsofre og risikogrupper. Programmet er en videreføring av tilsvarende program og gjelder for tidsrommet 2008-2013

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.04.2008

   Behandla i Stortinget: 29.04.2008