Markedsføringsloven

Ot.prp. nr. 55 (2007-2008), Innst. O. nr. 20 (2008-2009), (), ()

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Barne- og likestillingsdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 20.11.2008 Innst. O. nr. 20 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Lovendringen er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett og med tilpasninger i forhold til EU-direktiv om urimelig handelspraksis. Andre endringer er også gjennomført. Prinsippet om at faktiske påstander i markedsføring skal kunne dokumenteres blir lovfestet. Det er tatt inn nye bestemmelser om markedsføring ved hjelp av telefon eller adressert post, herunder flere konkrete tiltak til effektivisering av dagens reservasjonsordning mot telefonmarkedsføring. Det er også innført i angrerettloven krav om skriftlig aksept ved telefonsalg til forbrukere. Det er foretatt endringer i bestemmelsene om bruk av tilleggsytelser i markedsføringen. Enkelte av restriksjonene på slik markedsføring er opphevet. Dette gjelder blant annet forbudet mot såkalt tilgift. Nye særregler for å beskytte barn og unge er også vedtatt. Lovendringene ble i hovedsak vedtatt enstemmig, men på enkelte områder er det flertall bestående av regjeringspartiene og med vekslende støtte fra de øvrige partiene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.11.2008

   Behandla i Odelstinget: 28.11.2008

   Behandla i Lagtinget: 04.12.2008