Till. bev. i statsbudsjettet 2008

St.prp. nr. 59 (2007-2008), Innst. S. nr. 270 (2007-2008)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 13.06.2008 Innst. S. nr. 270 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om Revidert nasjonalbudsjett 2008, stortingsproposisjonen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2008, samt odelstingsproposisjonen om lovendringer knyttet til dette. I forhold til Regjeringens forslag i St.prp. nr. 59 (2007-2008), har Stortinget vedtatt å omdisponere enkelte bevilgninger under kunnskapsdepartementets og utenriksdepartementets områder, samt øke bevilgningene til fylkeskommunene og Statens forurensningstilsyn mot inndekning under reseveavsetningen for tilfeldige utgifter. For øvrig er Regjeringens forslag vedtatt uten endringer og det samlede utgiftsnivået er holdt uendret i forhold til Regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.06.2008

   Behandla i Stortinget: 20.06.2008