Nytt sykehotell ved Radiumhospitalet

Innst. S. nr. 100 (2008-2009)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 09.12.2008 Innst. S. nr. 100 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om prosessen rundt realiseringen av nytt sykehotell ved Radiumhospitalet. Komiteen understreker at det på det tidspunkt saken ble tatt opp til behandling var mange ubesvarte spørsmål i saken, som i ettertid er besvart. Komiteen viser til at en ekstern gjennomgang konkluderer med at søknadsprosessen om investeringsmidler til et sykehotell ikke ble gjennomført i samsvar med vedtatte prosedyrer. Flertallet mener behandlingen av saken i Rikshospitalet HF's ledelse og styre var et uakseptabelt brudd med beslutningsprosedyrer, som påførte helseforetaket økonomiske forpliktelser i strid med gjeldende prosedyrer og fullmakter. Flertallet er tilfreds med at det gjennom dialog mellom Helse Sør-Øst RHF og Kreftforeningen er funnet en bredere løsning som gjør det mulig å realisere sykehotellet uten at andre investeringsprosjekter i Helse Sør-Øst blir skadelidende.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.12.2008

   Behandla i Stortinget: 18.12.2008