Lov om endringer i lov av 5. februar 1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank

Ot.prp. nr. 3, innst. O. nr. 3, besl. O. nr. 9 for 1993-94, beslutning. O. nr. 9 (1993-94)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Landbruksdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 25.11.1993 Innst. O. nr. 3 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.11.1993

   Behandla i Odelstinget: 09.12.1993

   Behandla i Lagtinget: 14.12.1993