Fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Tilråding levert 20.11.2008 Innst. S. nr. 51 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 58/2008 av 25. april 2008 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2007/63/EF om kravet til en rapport fra en uavhengig ekspert ved fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar. Stortingets vedtak om samtykke var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.11.2008

   Behandla i Stortinget: 03.12.2008