Prosedyreregler og kriterier ved tilsynsmessig vurdering av erverv

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Tilråding levert 23.10.2008 Innst. S. nr. 17 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt å godkjenne EØS-komiteens beslutning om å innlemme prosedyreregler og kriterier ved tilsynsmessig vurdering av erverv og forhøyelse av eierandeler i finansiell sektor i EØS-avtalen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 23.10.2008

   Behandla i Stortinget: 03.11.2008