Lov om sikring mot og erstatning for naturskader ( naturskadeloven)

Ot.prp. nr. 12, innst. O. nr. 23, besl. O. nr. 34 for 1993-94, beslutning. O. nr. 34 (1993-94)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Landbruksdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 10.02.1994 Innst. O. nr. 23 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.02.1994

   Behandla i Odelstinget: 24.02.1994

   Behandla i Lagtinget: 03.03.1994