Endringer i utlendingsloven

Ot.prp. nr. 36 (2008-2009), Innst. O. nr. 66 (2008-2009), beslutning. O. nr. 98 (2008-2009)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 05.05.2009 Innst. O. nr. 66 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   De vedtatte endringne av utlendingslovene gir hjemmel for innføring av et felles europeisk visuminformasjonssystem mellom Schengen-landene for utveksling av informasjon i forbindelse med behandling og avgjørelse av visumsøknader. Bestemmelsene gjelder blant annet registrering og lagring av biometrisk personinformasjon.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.05.2009

   Behandla i Odelstinget: 05.06.2009

   Behandla i Lagtinget: 10.06.2009