Forholdet mellom Uniteam og Forsvaret

Innst. S. nr. 319 (2008-2009)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 09.06.2009 Innst. S. nr. 319 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om forholdet mellom Uniteam og Forsvarsdepartementet. Komiteens flertall viser til at saken ligger til behandling i politiet og finner det uheldig at mindretallet i komiteen benyttet sin rett til å bringe saken inn for Stortinget på det nåværende tidspunkt. Flertallet viser videre til regelverket for offentlige anskaffelser og registrerer at departementet har valgt å anvende hjemmelen for fakultativ avvisning i forhold til Uniteam. Mindretallet, medlemmene fra FrP, Høyre og KrF, viser til at det ble vedtatt å opprette sak fordi det ikke-normaliserte forholdet mellom Uniteam og Forsvarsdepartementet bygget på to helt ulike forståelser av hva som var grunnlaget for kontraktsinngåelsen høsten 2003. Etter mindretallets mening dreier saken seg ikke om de juridiske spørsmål som skal behandles av rettsapparatet, men om komiteens ansvar for kontroll med statsrådens embetsutøvelse og politiske handlinger.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.06.2009

   Behandla i Stortinget: 18.06.2009