Innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/48/EF om forbrukerkredittavtaler m.v.

St.prp. nr. 63 (2008-2009), Innst. S. nr. 311 (2008-2009)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Tilråding levert 09.06.2009 Innst. S. nr. 311 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Storitnget har behandlet innstilling om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 16/2009 av 5. februar 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/48/EF om forbrukerkredittavtaler m.v.. Stortingets vedtak om samtykke var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.06.2009

   Behandla i Stortinget: 15.06.2009