Endringar i statsbudsjettet for 2009, fiskerinæringa

St.prp. nr. 66 (2008-2009), Innst. S. nr. 275 (2008-2009)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Fiskeri- og kystdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 02.06.2009 Innst. S. nr. 275 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til at Innovasjon Norge kan benytte resterende garantiramme og bevilgninger til tapsavsetninger til garantier for driftskreditt , til enkeltbedrifter i fiskerinæringen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.06.2009

   Behandla i Stortinget: 04.06.2009