Representantforslag om endringer i folketrygdloven

Dokument nr. 8:111 (2008-2009), Innst. O. nr. 135 (2008-2009)

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå Carl I. Hagen, Robert Eriksson Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 15.06.2009 Innst. O. nr. 135 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Odelsinget har behandlet et representantlovforslag fra Fremskrittspartiet om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven). Det ble foreslått endringer i: § 3-2, fjerde og femte ledd § 3-3 fjerde, femt og sjette ledd § 3-4 annet og tredje ledd § 3-21 første ledd. Forslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.06.2009

   Behandla i Odelstinget: 15.06.2009