Endringer i legemiddelloven

Prop. 26 L (2009-2010), Innst. 49 L (2009-2010), Lovvedtak 23 (2009-2010)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 25.11.2009 Innst. 49 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.11.2009

   Behandla andre gang i Stortinget 15.12.2009