Endringer i utlendingsloven

Prop. 30 L (2009-2010), Innst. 76 L (2009-2010), Lovvedtak 33 (2009-2010)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 02.12.2009 Innst. 76 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt enkelte endringer i det alminnelige regelverket og i særregler for EØS-borgere, Blant annet gjelder dette endringer for å ajourføre kapittel 13 i utlendingsloven av 2008 (regler for EØS- og EFTAborgere) slik at samme regler gjelder for saker om oppholdsrett som for saker om oppholdstillatelse.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.12.2009

   Behandla andre gang i Stortinget 15.12.2009