Lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Ot.prp. nr. 60 for 1991-92, innst. O. nr. 3, besl. O. nr. 5 for 1992-93

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Kommunal- og arbeidsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og miljøvernkomiteen Tilråding levert 20.10.1992 Innst. O. nr. 3 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.10.1992

   Behandla i Odelstinget: 29.10.1992

   Behandla i Lagtinget: 04.11.1992