SAS AB - statens deltakelse i kapitalforhøyelse

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Nærings- og handelsdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 23.03.2010 Innst. 200 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt et forslag fra Regjeringen om å delta i en kapitalforhøyelse i SAS AB. Det skal gjennomføres en utvidelse av egenkapitalen i selskapet på ca 5 mrd NKr gjennom en fortrinnsrettsemisjon.Den norske stat deltar på linje med den svenske og danske stat med sin proratariske andel, 14,3 prosent. Dette beløper seg til 580 millioner NKr. Som vilkår for å delta i emisjonen er det stilt krav om kostnadsreduksjoner og refinansiering av lån.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 23.03.2010

   Behandla i Stortinget: 25.03.2010