Endring i legemiddelloven

Prop. 111 L (2009-2010), Innst. 295 L (2009-2010), Lovvedtak 68 (2009-2010)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 01.06.2010 Innst. 295 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet og vedtatt forslag fra regjeringen om endringer i legemiddelloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 01.06.2010

   Behandla andre gang i Stortinget 17.06.2010